Adatkezelési tájékoztató

amely készült a Debreceni Kőr Dáma Egyesület által szervezett CSALÁD-OK programsorozatban fellépni szándékozó regisztrálók részére.

Egyesületünk adatkezelőként és adatfeldolgozóként a működése során ügyfelei, partnerei, a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik az Egyesületünk szervezésében megrendelésre kerülő CSALÁD-OK programsorozat keretei között fellépésüket regisztrálni kívánják.

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában a Debreceni Kőr Dáma Egyesület, amely szervezetet a Debreceni Törvényszék 09-02-0002066 szám alatt tartja nyilván. Az Adatkezelő

        Adószáma: 18562752-1-09

        Telefonszáma: +36 70 370-1171

        E-mail címe: info@kordama.hu 

        Székhelye: 4031 Debrecen, Kadosa utca 5.

        Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 301.

Az adatkezelésért felelős természetes személy Porkoláb Gyöngyi elnök, akinek elérhetőségei megegyeznek a fent rögzítettekkel.

Kik az Érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Jelen tájékoztató értelmében Ön Érintett akkor, ha a CSALÁD-OK programsorozatba történő regisztráció során kapcsolattartóként megadja nevét, elektronikus levélcímét, telefonszámát. Érintett lehet Ön akkor is, ha a regisztráció során Önt fellépőként megjelölik, illetve akkor, ha a regisztráció során az Ön nevét a fellépő zenei formáció neve tartalmazza.

Miért és mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelésünk jogalapja: szerződés teljesítése. Szerződés jön létre Egyesületünk és az Ön által képviselt – vagy az Ön közreműködésével működő – zenei formáció között, amely szerződés keretei között Egyesületünk vállalja, hogy a http://csalad-ok.hu weboldalon kereshető módon megjeleníti a zenei formáció fellépését, illetve amennyiben az Önök részéről ilyen megkeresés érkezik hozzánk, úgy a promóciós tevékenységben segítséget nyújtunk Önöknek.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön, vagy az Ön közreműködésével működő zenei formáció képviselője szolgáltatja részünkre, amikor regisztrál a http://csalad-ok.hu weboldalon.

Az általunk kezelt személyes adatok:

adat megnevezése

adatkezelés célja

kapcsolattartó neve

az Ön azonosítása, nem nyilvános adat

telefonszám

az Önnel történő kapcsolattartás, nem nyilvános adat

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás, nem nyilvános adat

a regisztráló formáció neve

abban az esetben minősül személyes adatnak, amennyiben tartalmazza az Ön, vagy a formáció bármely tagja nevét. Az adat kezelésének a célja a fellépés közzététele honlapunkon. Az adat nyilvános adat.

a fellépő természetes személy(ek) neve

kizárólag abban az esetben kérjük és kezeljük, amennyiben Egyesületünk segítségét a fellépés kommunikációja során igénybe kívánja venni, tőlünk olyan promóciós anyagot rendel meg (plakát, szórólap stb.), amelyen kéri rögzíteni a fellépő természetes személyek nevét is a zenei formáció nevén túl. Ebben az esetben az adat nyilvános adat lesz.

fellépés helyszíne

a fellépés közzététele honlapunkon, nyilvános adat

fellépés időpontja

a fellépés közzététele honlapunkon, nyilvános adat

A fentieken túlmenően a regisztráció során kérünk még további adatokat is (fellépés helyszínének típusa, pontos helyszíne, időpontja), amely adatok azonban kizárólag akkor minősülnek személyes adatnak, ha a fellépő természetes személy(ek) nevét Ön a rendelkezésünkre bocsátotta

Az adatkezelés időtartama: A megadott adatokat Egyesületünk a programsorozat zárásáig kezeli. A programsorozat zárását követően az Ön adatait Egyesületünk kizárólag akkor kezelheti ennél tovább, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

Adatok tárolása: A regisztráció során adatait kizárólag elektronikusan, a honlapunk tárhelyét biztosító Panaweb Stúdió Kft. (Cg.09-09-025573, adószám: 11973993-2-09, telefonszám: +36 52 786912) 4225 Debrecen, Monostorerdő utca 98. szám alatti székhelyű tárhelyszolgáltató szerverén kezeljük, amelyhez hozzáférése kizárólag az Egyesületünk érdekében tevékenykedő Kiss Ida, Aranyi Árpád, Papp Franciska és Máró Julianna munkatársainknak van.

Adattovábbítás: Adatait kizárólag abban az esetben továbbítjuk harmadik fél részére, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta – ide nem értve a jogi kötelezettségeink teljesítéséből eredő adattovábbítást.

Kezeljük-e máshogy az Ön adatait?

Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezeljük, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztük külön – nem továbbítjuk.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keresi meg Egyesületünket. Egyesületünk ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítja, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.

Hogyan és hol tároljuk az Ön adatait?

Az adatok tárolására az adatfeldolgozónknál kerül sor.

Adatfeldolgozó: Panaweb Stúdió Kft. (Cg.09-09-025573, adószám: 11973993-2-09, telefonszám: +36 52 786912) 4225 Debrecen, Monostorerdő utca 98. szám alatti székhelyű tárhelyszolgáltató.

Egyesületünk a személyes adatok kezelése során az informatikai és egyéb tárgyi eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy

  1. az arra feljogosítottak számára az adat hozzáférhető legyen,
  2. az adatok hitelessége biztosított legyen,
  3. az adatok változatlansága, avagy módosításának időpontja, oka igazolható legyen,
  4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen az adat,
  5. az arra jogosultak az adatot tudják pontosítani, helyesbíteni,
  6. az adatkezelés minden pontján elszámoltatható, jogossága igazolható legyen.

Egyesületünk és partnereink informatikai rendszere egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz- és vízkárok, a számítógépes kártevők, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.


Milyen jogok illetik meg Önt?

4.1.        Tájékoztatáshoz való jog

        E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.

4.2.        Helyesbítéshez való jog

        E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. Egyesületünk a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni.

        Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

        Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!

4.3.        Törléshez, elfeledtetéshez való jog

        E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.

        Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze.

        Például kapcsolattartóként Ön kérheti az adatainak törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a köztünk létrejött szerződés ellehetetlenül, tekintettel arra, hogy a kapcsolattartás a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ha Ön fellépő természetes személy, de nem kapcsolattartó, úgy bármikor kérheti a törlését Egyesületünk nyilvántartásából.

4.4.        Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)

        Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

        Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

        Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!

        Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

        A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

        Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

4.5.        Tiltakozás joga

        Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

        A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő nem használja. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal adatot nem kezel.

        Az adatkezelő a Google Analytics által rögzített adatokat statisztikai céllal kezeli. Tekintettel arra, hogy ezen adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok Önhöz nem rendelhetők, azokból Ön nem azonosítható be, így nem minősülnek személyes adatnak a GDPR meghatározása értelmében.

4.6.        Egyesületünkhöz benyújtható panasz joga

        Amennyiben Ön felénk tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő, avagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult Egyesületünkhöz panaszt benyújtani.  

        Egyesületünk elnöke az Egyesülethez érkező, az adatkezelő adatkezelésével összefüggő panaszt legkésőbb 8 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

        Amennyiben az Egyesület elnöke a hozzá érkezett panasz kapcsán intézkedés szükségességét állapítja meg, úgy az intézkedést legkésőbb a kivizsgálást követő 15 napon belül megteszi. Az intézkedésről Önt tájékoztatja.

4.7.        Hatósághoz fordulás joga

        Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:

        Postacím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

        Cím:                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

        Telefon:         +36 1 3911400

        E-mail:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

        Web:                 http://naih.hu

4.8.        Bírósághoz fordulás joga        

        Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük az Ön jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően Ön az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

TOP